El passat 23/07/2021 es va publicar la resolució CLT/2292/2021 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sobre el Cens d’Entitats pel Foment de la Llengua Catalana en el que es reconeix a la Fundació Privada Viarany en la seva labor pel foment de la Llengua Catalana.

El Cens d’entitats de foment de la llengua catalana agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.