Intervenció socioeducativa amb menors migrats sense referents familiars i joves extutelats

El projecte ofereix un acompanyament educatiu, personal i grupal, a adolescents i joves nouvinguts sense referents familiars al territori per ajudar-los en la seva inclusió social a la societat d’acollida mitjançant la formació en el coneixement de la llengua i la cultura, el treball en valors i la competència social.

El projecte es concreta en un acompanyament educatiu i formatiu per a adolescents de 16 a 18 anys, i amb dificultats d’accés al sistema educatiu formal per la seva edat i/o pel desconeixement de les llengües vehiculars de Catalunya.

Les principals accions i activitats que es duen a terme en el Projecte A temps! estan dirigides i enfocades en l’acompanyament socioeducatiu tenint en compte les necessitats que presenten , però també escoltant les seves motivacions, que la gran majora de les vegades estan subjectes a un projecte migratori amb uns objectius molt clars, aconseguir la documentació per poder trobar una feina. Les activitats que s’ofereixen en el Projecte a temps estarien emmarcades dintre de 4 àrees o eixos d’accions i activitats socio formatives :

  • Acompanyament i seguiment tutorial.
  • Formació instrumental: llengües (català i castellà) i càlcul i tic’s
  • Coneixement de la societat d’acollida i de la seva cultura.
  • Orientació sociolaboral.