La Cooeprativa ABACUS realitza una donació de carpetes i estoig per als projectes socioeducatius de la Fundació Privada Viarant.

 

Aquest material s’ha repartit als següents profectes de la Fundació:

 • A Temps! Projecte d’acompanyament socioeducatiu a menors migrats sense referents familiars a la societat d’acollida.
  S’ofereix un acompanyament educatiu, personal i grupal, a adolescents i joves nouvinguts sense referents familiars al territori per ajudar-los en la seva inclusió social a la societat d’acollida mitjançant la formació en el coneixement de la llengua i la cultura, el treball en valors i la competència social.
 • Tu Pots! Acompanyament socioeducatiu Xarxa d’Acompanyament Educatiu.
  S’ofereix suport a diferents grups d’infants, adolescents i joves, en matèria d’estudi i en l’aprenentatge de les àrees instrumentals de matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i anglès. Es treballa la cultura de l’esforç, els hàbits, les normes i els valors d’una forma personalitzada, distesa i lúdica, que motivi als infants i joves i que els ajudi a concentrar-se i trobar motivacions per a fer els deures i assolir l’èxit d’estudi i escolar.
 • Centre Obert Eixample que dona resposta a les necessitats socials i educatives dels infants, adolescents i joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat o risc social del districte de l’Eixample de Barcelona (Antiga Esquerra de l’Eixample, Nova Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, Dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc).
  La definició de Centre Obert de la Cartera de Serveis Socials de Catalunya estableix que el Centre Obert és un “Servei diürn, fora d’horari escolar, per als infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d’un adult i/o que es troben en risc d’exclusió social. Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents

  • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.
  • Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
  • Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola.
  • Compensar dèficits socioeducatius.
  • Adquirir aprenentatges i competències.
  • Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles. “
   (Cartera de Serveis Socials de Catalunya)

 

 

 

 

 

La donació d’aquests materials per part d’ABACUS facilitarà la tasca socioeducativa que es du a terme des dels diferents projectes de la Fundació.