La Fundació Viarany ha participat a la Webinar organitzada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya “Presentació de l’estudi sobre l’estat de la digitalització al Tercer sector”,  en la que s´ha presentat l’estudi sobre l’Estat de la Digitalització al Tercer Sector, un document que dibuixa una fotografia de l’impacte de les TIC i el seu grau d’adopció en les organitzacions socials, però que també vol respondre a dues qüestions: les entitats socials estan incorporant la transformació digital a llarg termini i en quines àrees necessiten suport per ser més madures digitalment?
Anna Albareda (m4Social), gerent de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, exposa que la Transformació Digital és una transformació de la cultura de les entitats, el focus han de ser les persones, per tant ha de ser enfoc holístic i global  sense perdre l´humanisme, hi han diferents nivells de digitalització. S’ha avançat en les entitats i TIC ja que el  96% entitats són conscients necessitat de digitalitzar-se, però només el 42% ja fa servir eines digitals. El 62% de les entitats consideren que les TIC són un obstacle per fer avançar les persones que atenen les entitats. La digitalització s’ha de prioritzar en tots els àmbits, la visió de l´entitat és que ha d´anar acompanyat de recursos econòmics. Augmenta el compromís ètic i social de la digitalització. El 49% de les entitats recullen dades més enllà de les que demana l’administració, només un 10% ho recull en un sola eina informàtica (CRM) ja que la resta les recull en paper i en suport digital.Només el 13% de les entitats fa servir les eines de les dades per prendre decisions. El 60 % de les entitats tenen serveis externs d´actulaització de sistemes de seguretat, el 78% no tenen cap pressupost assignat a la ciberseguretat, hi han entitats que tenen protocols de seguretat informàtica. Pel que fa a l´estratègia digital un  33% de les entitats tenen un Pla de Comunicació Digital. Només un 20% utilitza eines de monitoratge de marketing digital. Més d’un 50% de les entitats gestionen les eines digitals per part de persones no especialitzades.
El Tercer Sector encara té un gran camí de TIC per recórrer, la majoria de les entitats es troben en un nivell intermig de digitalització, s’ha constatat  que les entitats més grans i  que tenen més pressupost econòmic tenen un grau de maduresa digital superior, caldria que les entitats assignessin  un pressupost i comptessin amb un Pla de digitalització de les entitats, millorar la gestió de les dades i crear una cultura digital més innovadora.