La Fundació Privada Viarany assisteix a la Webinar organitzada per UNICEF “ Intersections between Violence Against Children and Violence Against Women”.

Isabelle Pearson, Heidi Stöckl I Manuela Colombini exposen un estudi fet amb London School of Hygiene and Tropical Medicine, en el que analitzen mitjançant un estudi comparat, les diverses formes de violència en les famílies: Violència exercida directament contra els infants, violència exercida entre els membres de la parella i els Infants com a testimonis de la violència entre els membres de la parella. En tots els cassos els infants pateixen la violència, o la violència contra la dona es posteriorment abocada contra el fill.

Les claus principals de prevenció de la violència contra la dona i infants són: millorar la comunicació entre la parella i utilitzar estratègies de resolució alternativa de conflictes,  establir pautes d´equitat de gènere, prendre consciència de les conseqüències adverses per a la salut de la violència domèstica i en infants i enfocament més ampli versus el centrat en la supervivència

Chandre Gould es mostra en la mateixa línea i exposa la seva visió des de Institut d´estudis de seguretat de South Africa. A continuació es fa un debat amb persones que treballen sobre el terreny en temes de violència domèstica.