La Fundació Privada Viarany és una iniciativa de la Institució Teresiana a Catalunya.

L’acció educativa, la intervenció sociocultural, el suport a la família i la mediació cultural són, entre d’altres, camps específics d’actuació de la Fundació Privada Viarany.

La Fundació Privada Viarany neix com a espai de diàleg entre persones i grups compromesos en la construcció de la vida quotidiana on es posen en joc els valors, on s’accepten els seus reptes, on es demanen respostes i on es construeix la història.

Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Viarany treballa per a generar processos que facin possible una ciutadania oberta als diferents sistemes de valors, amb consciència crítica, amb tarannà solidari i amb obertura compromesa al món, especialment a les realitats socials i culturals amb mancances bàsiques per al desenvolupament integral de les persones que en formen part.

Contribuir, des de l’acció educativa i cultural, a que infants, adolescents, joves i dones arribin a la plena ciutadania mitjançant el seu apoderament i els de les seves famílies. prioritzant aquelles persones en situació o en risc d’exclusió social.

Ser una entitat, que en coordinació amb els diferents actors del territori, contribueix a la transformació social, mitjançant l’apoderament d’infants, adolescents, joves i dones i les seves families, i la promoció de la trobada intercultural i interreligiosa.

La missió, visió i valors de la Fundació prioritza treballar un model de transformació social basat en la inclusió socio-cultural de les persones.

Promoció de grups i persones per esdevenir una ciutadania activa, crítica i oberta a la diversitat cultural i religiosa i amb la voluntat d’una societat més justa i solidària.

Accions educatives i de promoció social i cultural, atenent a la formació de la persona al llarg de la vida.

Foment, formació i acompanyament del voluntariat.

Elaboració i difusió de publicacions pròpies.

VALORS

POSANT EN EL CENTRE A

la Persona

TEIXINT XARXA:

Arrelament i Vincles

FEM POSSIBLE

Participació i Compromís

TREBALLANT PER LA

Justícia Social

DES D’UNS ENFOCAMENTS DE TREBAL:

Enfocament de drets humans amb perspectiva de gènere

La persona està en el centre de l’actuació de la Fundació. És des de l´acompanyament a persones i grups, que pretenem que cada persona i col·lectiu prengui consciència dels seus drets i obligacions i sigui capaç de comprometre’s en practicar-los i exigir-los orientant-los cap a la justícia social.

I ho fem des d´una perspectiva de gènere que potencia el reconeixement dels drets específics de les dones i nenes i el seu empoderament per que puguin prendre consciència crítica de la seva desigualtat i de les violències masclistes de que són objecte, així com aprendre a organitzar-se i participar per a superar-les.

Enfocament socio-educatiu i socio-cultural per a la transformació social

L’ enfocament socio-educatiu significa tenir en compte en les nostres intervencions una triple dimensió que s’ interrelaciona: el tipus de persona que volem formar, els processos que utilitzem per a fer-ho i el tipus de societat que volem impulsar.

L’enfocament socio-educatiu va de la mà de l´enfocament socio-cultural ja que per la Fundació Viarany i els seus centres, l´específic d’una intervenció sociocultural és la incidència en la millora o transformació de mentalitats, costums, estils de vida, valors socials, maneres de construir la cohesió, el diàleg social i la ciutadania, processos de justícia i equitat social.

Enfocament d’interculturalitat

Vivim en societats diverses i plurals i en el nostre treball integrem aquesta dimensió fent possible el diàleg crític amb la diferència (cultural, religiosa, política, social, etc) i el reconeixement de la diversitat, amb la finalitat de generar entre les persones un aprenentatge intercultural superador d’estereotips i de discriminacions i el seu compromís en la construcció d’una societat igualitària, però no homogeneïtzadora.

Enfocament de sostenibilitat ambiental i social

Significa posar en el centre la vida i tenir en compte les dimensions ambientals, econòmiques, socials, polítiques, que incideixen en la nostra actuació així com en els infants, adolescents, joves i famílies amb qui treballem. Per això promovem, a través de l’educació i formació, un estil de vida personal que tingui cura d’un mateix, de les altres persones, de la natura, de les pràctiques de consum i els residus que produïm. A través del treball en xarxa, ens esmercem per un model de societat inclusiu que redueixi les injustes i creixents desigualtats que exclouen a una part de la població de les seves oportunitats de futur.

COMPROMESA AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I L’AGENDA 2030

ODS 1 per a l’eradicació de la pobresa, inclosa la pobresa extrema. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes. Tots els serveis que ofereim tenen com a finalitat brindar oportunitats a totes les persones per a una vida digna.

ODS 2 Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició. Específicament els serveis del Centre Obert Eixample i el projecte A Temps! lluiten per a la nutrició d’infants i joves i que aquesta sigui equilibrada.

ODS 4 Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant la vida per a tothom. Els serveis de Centre Obert Eixample, els projectes Tu Pots!, A Temps! i tots els serveis del Centre Convivim tenen aquest ODS com a fita principal oferint classes de reforç escolar adaptades a cada infant, adolescent o jove i aconseguir l’aprenentatge de les llegües de català i castellà per a la integració de les persones immigrades a la societat on viuen.

ODS 5 per aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i nenes. Els serveis de Centre Obert Eixample, els projectes Tu Pots!, A Temps! i tots els serveis de Convivim tenen aquest ODS com latent en els serveis, especialment el programa que s’inicia el curs 2020-2021 de formació de dones per a empoderar i esdevenir líders en el seu entorn.

ODS 8 per a fomentar el treball ple i productiu i decent per a tothom. Mitjançant els serveis i projectes de la Fundació es prepara a les persones usuàries per a assolir el compliment d’aquest objectiu.

ODS 10 per a reduir la desigualtat.  Mitjançant els serveis i projectes de la Fundació es prepara a les persones usuàries per a assolir el compliment d’aquest objectiu. 

ODS 11 per a crear ciutats més inclusives, segures, resilients i sostenibles. Mitjançant els serveis i projectes de la Fundació, especialment les activitats que es porten a terme al Centre Passatge, tot promovent la diversitat cultural.

ODS 16 per a promoure societats justes, pacífiques i inclusives. Mitjançant els serveis i projectes de la Fundació es prepara a les persones usuàries perquè mitjançant les temàtiques que es tracten a les aules o activitats es pugui contribuir a assolir el compliment d’aquest objectiu. Mitjançant el treball en xarxa, les relacions institucionals i entre entitats, es contribueix així mateix a assolir aquest objectiu.

ODS 17 per a revitalitzar l’Aliança Mundial per al desenvolupament sostenible. Concretament a la fita 17.16 amb aliances amb entitats interessades per a intercanviar coneixements, especialització i recursos, en el treball en xarxa amb entitats del nostre país i  d’altres països.

ELS NOSTRES PASSOS, LA NOSTRA HISTÒRIA

loading
 • 1971

  La FPV té els seus orígens al Centre Passatge, centre d’animació sociocultural i temps lliure, i de formació del voluntariat.

  La FPV té els seus orígens al Centre Passatge, centre d’animació sociocultural i temps lliure, i de formació del voluntariat.

  març 1, 1971
 • 1983

  Es constitueix l’Associació Viarany.

  Es constitueix l’Associació Viarany.

  març 1, 1983
 • 1998

  S’inicia el projecte “Inmigració i cultura” que deu anys després esdevindrà el Centre Obert Eixample reconegut per la Generalitat de Catalunya.

  S’inicia el projecte “Inmigració i cultura” que deu anys després esdevindrà el Centre Obert Eixample reconegut per la Generalitat de Catalunya.

  març 1, 1998
 • 2004

  S’inaugura el Centre Convivim per promoure la inclusió de persones migrades.

  S’inaugura el Centre Convivim per promoure la inclusió de persones migrades.

  març 1, 2004
 • 2005

  L’associació Viarany es transforma en Fundació Privada Viarany.

  L’associació Viarany es transforma en Fundació Privada Viarany.

  març 1, 2005