Dos professors i el co-coordinador d’A Temps s’informen de la situació dels menors no acompanyats sense referents familiars a la Presentació de l’Estudi jurídic sobre els problemes d’accés a la formació laboral i al mercat de treball així com de les possibles solucions alternatives a aquests problemes

Aquest 9 de març del 2021 va tenir lloc la presentació del citat estudi. L’acte organitzat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona va comptar amb la presència d’Almudena González (professora de Dret Administratiu de la UB), Ferran Camas (catedràtic de Dret del Treball-Càtedra d’Immigració de la UdG) i David Moya (professor de Dret Constitucional de la UB).

Dos voluntaries del projecte A Temps i el co-coordinador es van poder informar a través d’aquesta presentació de les dificultats en que es troben aquests joves, de les que ja en teniem constància per la nostra experiència al projecte A Temps, i les solucions que marcaven els experts davant l’embolic jurídic en el que es troben degut a la seva situació legal.

D’entrada van recordar que la legislació d’acollida i de protecció de l’infant i la llei d’estrangeria espanyoles es contradiuen: per una banda, la primera fomenta l’arrelament social, i per l’altra, el retorn als seus països d’origen. Després, van diferenciar els/les joves nouvinguts/des que són menors d’edat dels majors d’edat ja que la seva situació legal és molt diferent, i per tant, també les possibilitats d’integració sociolaboral.

Els menors de 16 anys han d’entrar a l’educació reglada obligatòria adaptant els seus currículums. Pel que fa als menors de 16 a 18 anys tutelats amb permís de residència poden inscriure’s a l’educació reglada postobligatòria (Formació Professional de Grau Mitjà-FPGM, Batxillerat) o apuntar-se a formació ocupacional (com per exemple la oferta de formació laboral del Servei d’Ocupació de Catalunya-SOC), com és el cas d’un dels alumnes del nostre curs d’A Temps, que realitza un curs de mecànica de bicicletes (a l’entitat Mans a Les Mans).  El cas dels que no tenen permís de residència (en tramitació) poden fer també aquesta formació ocupacional.

Els menors d’edat no poden treballar, ni menors estrangers ni nacionals/nacionalitzats. Per tant, la formació ocupacional en format pràctiques és la que més s’acosta als interessos de la majoria de joves que participen en cursos com els que oferim al projecte A Temps! del Centre Obert Eixample, i que és treballar.

Els majors d’edat extutelats, si tenen permís de residència i treballen poden fer educació postobligatòria (FPGM, Batxillerat), si no tenen permís de residència i no treballen se’ls impedeix l’accés al SOC (si tenen ingressos per raons excepcionals poden accedir al permís de residència i a l’educació postobligatòria). Al projecte A Temps, la cap de projectes ha aconseguit que un dels nostres alumnes realitzi, a l’aconseguir el NIE, una feina remunerada ensenyant àrab.

També van fer una proposta de conveni marc de pràctiques perquè no hi hagi frau i en comptes de pràctiques formatives no laborals s’estiguin realitzant unes substitucions de llocs de treball per part d’alumnes en pràctiques. Camas va recordar que alguna empresa ha hagut de pagar 3.000 euros de multa per no tenir una sala de reunions, un dossier formatiu, ni comissió de seguiment, i per tant, no poder demostrar el caràcter formatiu de les pràctiques que es realitzaven en la seva empresa.